นาย Julian Horoszkiewicz พบพฤติกรรมแปลกๆของ cmd.exe ที่มีการอ่านไฟล์ .bat ที่อาจนำไปสู่ command injection ได้

โดยนาย Julian พบว่าหากมีการเขียนในไฟล์ .bat โดยใช้เป็น ASCII Substitute Character (Code 26) ตัว cmd.exe จะมองว่าเป็น command separator (ตัวแยกคำสั่ง)ได้ (ซึ่งเปรียบเสมือน & , | ) ทำให้อาจเกิดการทำ command injection ได้ ซึ่งทาง Julian กล่าวว่าการใส่ Substitute Character ดังกล่าวจะ bypass การทำ sanitise input function อย่าง escapeshellcmd() function ได้