จากผลการสำรวจของทาง Barkly จากบริษัท 60 บริษัทพบว่าถูก ransomware โจมตีสำเร็จในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง โดยพบอีกว่า 77% ของ Ransomware สามารถ bypass (ผ่านการตรวจจับ) email filtering solution ได้ อีกทั้งจากรายงานยังพบอีกว่าสามารถ bypass firewall ของเหยื่อได้ถึง 95% และผ่านการตรวจจับของ anti-malware solution ได้ถึง 52% โดยหนึ่งใน 3 ของเหยื่อที่ถูกโจมตีสำเร็จผ่านการทำ Security Awareness Training มาแล้วอีกด้วย

และหากดูไปถึงรายละเอียดของบริษัทในการลงทุนเพื่อป้องกัน Ransomware พบว่าส่วนใหญ่จะลงทุนใน email filtering solution 26%, security awareness training 25%, anti-virus solution 20% และ 17% ลงทุนไปกับ Firewall

อีกทั้งผู้ที่โดนโจมตีไม่หา solution ใดๆเพิ่มเติมหลังจากที่ติด ransomware ไปแล้วถึง 43%

รายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://blog.barkly.com/ransomware-attacks-bypassing-antivirus#0

screen-shot-2559-11-15-at-16-52-39

Source:: Esecurityplanet.com