เราสามารถที่จะแชร์ folder ไปยังเครื่องที่เรา Remote Desktop ได้โดยใช้ rdesktop ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรครับ สามารถทำได้ดังนี้

[ฝั่ง Linux Machine]

1. สร้าง folder สำหรับ share ระหว่าง Linux กับ Windows

$ mkdir /share/path

2. เชื่อมต่อไปยัง Windows ผ่านช่องทาง RDP (Remote Desktop Protocol) โดยใช้ rdesktop

$ rdesktop <IP> -r disk:share=/share/path

[ฝั่ง Windows]

3. เมื่อเข้าไปในฝั่ง Windows ให้เราไปที่ network sharing จะพบ folder ที่ชื่อว่า share ซึ่งเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นตามข้อ 2 ของเรา ซึ่ง share folder ดังกล่าวจะ map มายัง path /share/path ใน Linux Machine อีกที

4. ใช้งานได้เลยครับ