โดยปกติแล้วการแสดงผลคำสั่ง history ซึ่งเอาไว้แสดงคำสั่งที่เคยพิมพ์ จะไม่มีการระบุเวลาของการใช้งานไว้ จะเป็นเพียงแค่อันดับการใช้คำสั่งเท่านั้น

เราสามารถที่จะ set ให้ history มีการแสดงเวลาของการใช้งานคำสั่งได้ โดยสร้าง environment ที่ชื่อว่า HISTTIMEFORMAT ขึ้นมา

$ HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T ”

โดย

  • %d คือวัน
  • %m คือเดือน
  • %y คือปี
  • %T คือเวลา

โดยเราสามารถกำหนดใน ~/.bash_profile ไว้ เพื่อให้มีการกำหนด ตัวแปล HISTTIMEFORMAT ได้โดย default

$ echo ‘export HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T “‘ >> ~/.bash_profile

เรียกใช้ ~/.bash_profile โดยใช้คำสั่ง

$ . ~/.bash_profile

หรือ

$ source ~/.bash_profile

จากนั้นใช้คำสั่ง history ใหม่

$ history