@PythonResponder พบช่องโหว่ 0day ในการใช้งาน service SMBv3 ใน Windows 10, Windows Server 2012, 2016 ทำให้เมื่อผู้ใช้งานไปเข้าเครื่องของ Attacker ที่สร้าง File Sharing พิเศษไว้ จะทำให้เครื่องแฮงค์และกลายเป็น Blue Screen of Death

ตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้ไขออกมาครับ ต้องรอการปล่อย patch ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อีกทีว่าจะมี patch ช่องโหว่นี้ออกมาหรือไม่ครับ

ระบบที่ได้รับผลกระทบ: Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016

ผลกระทบ: DoS

วิธีแก้ไข: –

Source:: @PythonResponder