วันนี้ผมพยายาม set ให้ CentOS วิ่งผ่าน Squid Proxy โดย Squid Proxy ทีนี้ติดปัญหาที่ว่าพอเวลาทำการ update ด้วยคำสั่ง

แล้วเจอ error ว่า “(28, ‘Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transfered the last 30 seconds’)”

ทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่ใช้คำสั่งเป็น

เจอ error ว่า ‘[Errno 14] PYCURL ERROR 22 – “The requested URL returned error: 503 Service Unavailable”‘

เมื่อลองตรวจสอบ Squid Log พบว่า TCP_MISS/000

เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้คำสั่งเป็น

หรือมีความเป็นไปได้อีกอย่างคือเรื่อง DNS ที่ฝั่ง Squid มีปัญหาครับ ลองกำหนด /etc/hosts ไฟล์ดู มีความเป็นไปได้ที่เกิดจาก ติดต่อ DNS Server ไม่ได้เช่นกันครับ