WAIDPS เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Wireless Auditing และตรวจจับการโจมตี Wireless ได้ด้วย โดย WAIDPS เป็น Application ที่ถูกพัฒนาด้วย Python ให้ทำงานใน Linux OS

WAIDPS ถือเป็น Wireless IDS/IPS ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เป็น Open Source เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถ download ไปใช้ได้ฟรีๆ​(ก่อนหน้านี้มี Snort Wireless IDS/IPS แต่สุดท้ายก็เลิกการพัฒนาไป) และสิ่งที่ยิ่งทำให้ WAIDPS แตกต่างคือการสามารถทำ Wireless Auditing อีกทั้ง WAIDPS จะมีความสามารถในการหาข้อมูล Wireless Network รอบๆแล้วเก็บไว้ใน database ได้อีกด้วย

ตัว WAIDPS สามารถตรวจจับการโจมตีได้ดังนี้

สิ่งที่ WAIDPS ต้องการมีดังนี้

วิธีการติดตั้งคือ
1. Download Script

2. ติดตั้ง Python Crypto Lib

3. Run waidps.py เพื่อทำการติดตั้ง Application ใดๆ

Source:: WAIDPS