OpenVPN เป็น Application ชื่อดังในเรื่องการใช้งานและจัดทำ VPN Server ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีคนใช้เยอะก็ยิ่งมีคนสนใจในความปลอดภัยของ OpenVPN ด้วยเช่นกัน เมื่อมีการตรวจสอบพบบว่ามีช่องโหว่สำคัญ 4 ช่องโหว่ด้วยกัน

OpenVPN ได้ถูกนำไปตรวจ source code และ fuzzing (การส่งข้อมูลแปลกๆเข้าไป)ในส่วนต่างๆ พบว่ามีช่องโหว่สำคัญที่เป็นการโจมตีจากระยะไกล 4 ช่องโหว่ด้วยกัน ดังนี้

  • Remote server crashes/double-free/memory leaks in certificate processing
  • Remote (including MITM) client crash, data leak
  • Remote (including MITM) client stack buffer corruption
  • Remote server crash (forced assertion failure)

จากที่เห็นจะพบว่าช่องโหว่ส่วนใหญ่จะทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ (Denial of Service) อีกทั้งมีช่องโหว่ที่ทำให้เกิด Information Leakage ได้ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี้ ยังพบช่องโหว่อีกมากมายที่เป็นการทำ Local Exploitation อีกด้วย แต่ทั้งนี้ช่องโหว่ทั้งหมดพบใน version 32bit เท่านั้น ดังนั้นหากใครให้บริการหรือใช้งาน OpenVPN Client ที่เป็น 32bit อยู่ แนะนำให้ update เป็น version 2.4.3 หรือ 2.3.17 ครับ

Source:: https://guidovranken.wordpress.com/2017/06/21/the-openvpn-post-audit-bug-bonanza/