โพสต์นี้เพื่อการศึกษาทดสอบและใช้งาน python RAT ที่ชื่อว่า Thundershell โดย Thundershell ถูกพัฒนาโดย MrUn1k0d3r

ตัว ThunderShell base on Python ใช้ Redis server ในการ communicate และใช้งาน HTTPS ตัว ThunderShell พิเศษตรงที่มีการใช้ Certificate Pinning ด้วย โดยเครื่องมือที่คล้ายกับตัวอีกตัวคือ PoshC2

1. ติดตั้ง Requirement Package

2. download ThunderShell

3. เข้าไปแก้ไข redis configuration ให้ binding port 6379

restart Redis-Server

4. เมื่อ start ThunderShell จะให้บริการอยู่ที่ port 8080

5. สร้าง web server ที่ path root ของ ThunderShell

ที่ฝั่ง Client

6. Download and execute PS-RemoteShell.ps1 เพื่อติดต่อกลับไปยัง Radis Server

7. Got shell

8. ทดสอบ interact กับ Client

Source:: ThunderShell