Bitcoin ราคาผันผวนเกินไปทำให้แม้แต่ผู้เขียน Ransomware เริ่มกลับไปใช้ค่าเงินปกติแทน

ในช่วงใกล้ๆสิ้นปี 2017 ทาง Proofpoint ได้กล่าวว่าพบว่าการจ่าย ransomware เริ่มมีการจ่ายเงินในสกุล bitcoin น้อยลงไปอยู่ที่ 73% และเริ่มมีการร้องขอเหยื่อที่ติด ransomware ให้จ่ายเงินเป็น US ไม่ก็สกุลเงินของประเทศนั้นๆแทน

Ransomware Developer ก็ไม่ต่างกับเหล่าคนซื้อขาย Bitcoin ที่เริ่มระมัดระวังในราคาของ Bitcoin มากขึ้น เหตุเกิดจากความที่ค่าเงินของ Bitcoin ในช่วงนี้นั้นขึ้นลงอย่างกับรถไฟเหาะทำให้ตัว Ransomware Developer เองก็เริ่มมีการเปลี่ยนการรับการจ่ายเงิน  โดย Sigma ransomware เป็น Ransomware ตัวแรกที่เจอในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่เปลี่ยนให้เหยื่อจ่ายเงินค่าไถ่เป็น $US แทน จากนั้นก็มี Ransomware 2-3 สายพันธุ์ที่เริ่มเรียกค่าไถ่เป็นสกุลเงินธรรมดา
Source:: TheGuardian