แก้ปัญหา this exceeds GitHub’s file size limit of 100.00 MB

เมื่อเราต้องการจะ re-commit ใหม่ไปยัง Github ใหม่หลังจากเจอปัญหาเรื่อง big file สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง git filter-branch –index-filter ‘git rm -r –cached –ignore-unmatch <bigfilenam>’ HEAD git add * git commit -m “comment” git push
View Post