เมื่อเราต้องการจะ re-commit ใหม่ไปยัง Github ใหม่หลังจากเจอปัญหาเรื่อง big file สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

git filter-branch –index-filter ‘git rm -r –cached –ignore-unmatch <bigfilenam>’ HEAD

git add *

git commit -m “comment”

git push