วิธีแก้ไข “error getting credentials – err: exit status 1, out: `GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.secrets was not provided by any .service files`”

หากใช้คำสั่ง docker login แล้วเจอ error  หรือ สามารถแก้ไขได้โดย 1) Install gnupg2 pass apt install gnupg2 pass 2) Download docker-credential-pass from https://github.com/docker/docker-credential-helpers/releases 3) Setup docker-credential-pass 3.1) install gpg and pass…
View Post