หากใช้คำสั่ง docker login แล้วเจอ error 

หรือ

สามารถแก้ไขได้โดย

1) Install gnupg2 pass

apt install gnupg2 pass

2) Download docker-credential-pass from https://github.com/docker/docker-credential-helpers/releases

3) Setup docker-credential-pass

3.1) install gpg and pass (apt-get install gpg pass)

3.2) gpg --generate-key, ใส่ข้อมูลของเราแล้วจะได้ gpgid

Copy 123456789….

3.3) pass init 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF12345678 (paste)

3.4) pass insert docker-credential-helpers/docker-pass-initialized-check ตรวจสอบ password

3.5) pass show docker-credential-helpers/docker-pass-initialized-check. จะเห็นว่า password ถูกตั้งแล้ว

3.6) docker-credential-pass list

4) create a ~/.docker/config.json โดยเขียนเป็น:

5) docker login จะใช้ได้แล้ว

Note: หากเจอ error เป็น “pass store is uninitialized” ใช้คำสั่งตามด้านล่างเพื่อ reload password จากใน memory