โดยปกติถ้าเราติดตั้ง Powershell ใน Kali 2020 เป็นต้นมา จะเกิดปัญหาไม่สามารถลงได้ เพราะมัน required libicu57 ซึ่งมันเป็น library ที่เก่าแล้ว version ปัจจุบันคือ libicu63 มากกว่า โดยเราสามารถแก้ไข(+ติดตั้ง)ได้โดยตามนี้

1.ติดตั้ง public key ของ Microsoft

2. Add source ของ Microsoft

3. ตรวจสอบ libicu ว่า version ปัจจุบันคือ version อะไร

4. Update และติดตั้ง libicu

5. Download powershell สำหรับ Debina

6. แตกไฟล์ powershell deb package

7. แก้ไขไฟล์ control โดยใช้ Hexeditor

8. Pack กลับไปเป็น deb package อีกที

9. Install package

10. ใช้งาน Powershell console