ตารางเปรียบเทียบภาษา shell และ scripting ต่างๆทางด้าน security

Powershell Team ของ Microsoft ได้ออกตารางการเปรียบเทียบ security ของแต่ละภาษาที่นิยมในปัจจุบัน โดยหัวข้อที่ทำการเปรียบเทียบมีดังนี้ Event Logging – ส่วนของภาษามีการเก็บ audit events ของ events การทำงานที่สำคัญ Transcription – ส่วนของภาษามีการ log application inputs และ outputs. Dynamic Evaluation Logging – ส่วนของภาษามีการเก็บ content ของ content ที่ถูกประมวลผลทั้งหมด, รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ตอน runtime. Application Whitelisting –…
View Post