วิธีการติดตั้งและใช้งาน Drozer เครื่องมือสำหรับการทำ Mobile App Security Analysis

Drozer เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยของ Mobile Application โดยจะเป็นการตรวจสอบแบบ Dynamic Analysis ครับ โดยวิธีการติดตั้งมีดังนี้ 1. Download deb และ whl จาก https://github.com/mwrlabs/drozer/releases 2. ติดตั้ง Required Package 3. ติตตั้ง Drozer App 4. สร้าง agent app
View Post