DuckDuckGo ออกวิธีการ configure Windows 10 เพื่อป้องกัน privacy ของผู้ใช้งาน

Windows 10 นั้นมี feature มากมายที่จะช่วยให้ user สามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้(รวมถึงรั่วไหลไปยัง Microsoft ผ่านการ sharing information ด้วย) โดยทาง DuckDuckGo ได้จัดทำวิธีการ configure ต่างๆขึ้นมาครับ Link    
View Post