พบช่องโหว่ใน HideMyAss Pro VPN client v2.x for OS X ทำให้สามารถเพิ่มสิทธิ์ของ user ได้

HideMyAss Pro VPN client เป็น client ที่ใช้สำหรับการติดต่อไปยัง VPN Server ของ HideMyAss Pro VPN ซึ่งทำให้การใช้งานทางด้าน network มีการเข้ารหัสที่ปลอดภัย แต่หารู้ไม่ว่ากลับแฝงด้วยภัยอันตรายอย่างอื่นจากการใช้งาน service นี้แทน Securify พบช่องโหว่หลายช่องโหว่ใน component หนึ่งที่ชื่อว่า HMAHelper ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HideMyAss Pro VPN client มีช่องโหว่ที่ทำให้เกิด local privilege escalation…
View Post