วิธีการแสดงผล history ใน Linux

โดยปกติแล้วการแสดงผลคำสั่ง history ซึ่งเอาไว้แสดงคำสั่งที่เคยพิมพ์ จะไม่มีการระบุเวลาของการใช้งานไว้ จะเป็นเพียงแค่อันดับการใช้คำสั่งเท่านั้น เราสามารถที่จะ set ให้ history มีการแสดงเวลาของการใช้งานคำสั่งได้ โดยสร้าง environment ที่ชื่อว่า HISTTIMEFORMAT ขึ้นมา $ HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T ” โดย %d คือวัน %m คือเดือน %y คือปี %T คือเวลา โดยเราสามารถกำหนดใน ~/.bash_profile…
View Post