พบช่องโหว่ Protocol Injection ใน Java/Python FTP

โดยปกติการรับส่งข้อมูลใน FTP Protocol จะใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานส่งและรับไฟล์ได้ แต่เมื่อมีการแปล (Parsing) ข้อความที่ได้รับผิดพลาด ก็ทำให้การทำงานของ Server และ Client ที่เป็น Java/Python เกิดเป็นช่องโหว่ขึ้นมาได้ เริ่มแรกนาย Alexander Klink พบว่าหากมีการเชื่อมต่อ FTP (เช่น ftp://user:password@host:port/file.ext เป็นต้น) ไปยังเครื่อง Java Server ซึ่งเมื่อเห็นเป็น FTP Protocol จึงมีการใช้งาน  sun.net.ftp.impl.FtpClient เป็นตัวเริ่มจัดการ connection โดยเมื่อ…
View Post