พบช่องโหว่ใน Trend Micro OfficeScan มากมาย

Trend Micro มีโปรแกรม Endpoint Protection ที่ชื่อว่า OfficeScan โดยมีการพบว่ามีช่องโหว่มากมาย โดยนาย John Page (@hyp3rlinx) พบช่องโหว่มากมายดังนี้ TrendMicro OfficeScan 11.0 / XG (12.0) Server-Side Request Forgery TrendMicro OfficeScan 11.0 / XG (12.0) Man-In-The-Middle TrendMicro…
View Post