RIPS ประกาศปล่อยโพสต์อธิบายช่องโหว่ต่างๆ ฉลองวัน Chirstmas

RIPS เป็นเครื่องมือ Open Source สำหรับการค้นหาช่องโหว่ใน Source Code ประกาศปล่อย VDO อธิบายช่องโหว่ต่างๆ ฉลองวัน Chirstmas โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมจนถึงวันที่ 24 ธันวาคมครับ Source:: RIPS website
View Post