อธิบาย PHP Type Juggling

โดยปกติแล้วธรรมชาติของ PHP เวลามีการใช้งาน == เพื่อทำการเปรียบเทียบค่าของ 2 parameter ตัว PHP จะมีการพยายามแปลงสภาพของ parameter ให้เป็นลักษณะของข้อมูลเดียวกัน เช่น การเปรียบเทียบปกติ ผลลัพธ์คือ ตัวอย่างต่อมาถ้าเป็น int แต่ค่าไม่เท่ากัน เราจะเขียนเป็น ผลลัพธ์คือไม่เท่ากัน เพราะค่า a และ b ไม่เท่ากัน ตัวอย่างต่อมาถ้าเป็น string เราจะเขียนเป็น…
View Post