Shodan ประกาศร่วมมือกับ Recorded Future ร่วมมือกันตรวจจับเครื่องที่ติด malware ทั่วโลก

Shodan.io เป็นเครื่องมือการค้นหาข้อมูลสำหรับ Penetration Tester โดยสิ่งที่ได้คือเรื่องของการหา server ที่ต้องการโดยดูจาก response ของ Server ต่างๆที่ Shodan เก็บไว้ ตอนนี้ได้ร่วมมือกับ Recorded Future ร่วมกันสร้างเครื่องมือที่คอยตรวจจับเครื่องที่ติด malware ทั่วโลกโดยให้ชื่อเครื่องมือนั้นว่า “Malware Hunter” Malware Hunter เป็นเครื่องมือที่จะไต่ไปตาม server ต่างๆทั่วโลก เพื่อตรวจสอบเครื่องต่างๆทั้งเครื่อง client ที่มีการพยายามติดต่อไปยัง C&C…
View Post