ระวัง Link หลอกว่าเป็น Linkedin แท้จริงแล้วเป็น Spam

ทาง Fortinet พบว่ามีการแพร่กระจาย spam ผ่าน Skype โดยการหลอกว่าเป็น Link ของ  Linkedin จากภาพจะเห็นว่า Link ดังกล่าวเป็น Link ที่มี domain เป็น www.linkedin.com แต่เนื่องด้วย Linkedin ไม่มีการตรวจสอบ Link ดังกล่าวก่อนทำการ redirect User จึงทำให้กลายเป็นว่าเมื่อผู้ใช้งาน click link ดังกล่าว จะถูก…
View Post