วิธีการ setup OpenVPN ใน Ubuntu 16.04

VPN(Virtual Private Network) เป็นการขยาย network ภายในข้ามการใช้งานเครือข่ายภายนอก ให้เราสามารถส่งข้อมูลใดๆจาก public network ไปยังเครือข่ายภายในได้ โดยเครือข่าย VPN จะถูกทำเป็นท่อการเข้ารหัสระหว่างเรากับ VPN Server จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ VPN Server อีกทีว่าจะให้ traffic ดังกล่าวไปทางใด   โดยเราสามารถ setup VPN Server ใน Ubuntu 16.04 โดยทำดังนี้ 1. ติดตั้ง…
View Post