Wikileak เปิดเผยเครื่องมือสำหรับการฝัง backdoor ใน Windows ของ CIA เพิ่มเติม

Wikileak ปล่อยข้อมูล project Vault 7 เพิ่มเติมว่าทาง CIA มีเครื่องมืออีกตัวที่เอาไว้ฝัง backdoor แบบติดทนนานฝังรากลึกไว้ในเครื่อง Windows โดยเครื่องมือดังกล่าวชื่อว่า AngelFire ก่อนหน้านี้ Wikileak เปิดเผยข้อมูลของ CIA โดยใช้ชื่อ project Vault 7 leak ซึ่ง project ดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลการโจมตีทางด้าน cyber ของ CIA ซึ่ง AngelFire…
View Post