Firefox ประกาศให้ WOT plugin กลายเป็น add-on อันตราย

Web-of-Trust (WOT) เป็น add-on ใน Firefox ที่มียาวนานมาก WOT จะเป็นตัวที่ใช้ในการเช็คความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ใดๆที่เราจะเข้าหรือ link ใดๆที่อยู่ในเพจที่เรากำลังอ่านอยู่ โดยหลักการทำงานของ WOT คือการส่ง link ทั้งหมดที่สามารถ click ได้ในเพจที่เราอ่าน ส่งไปยังระบบส่วนกลาง หลังจากระบบ review จากนั้นจะส่งผล score review ของแต่ละ link ทั้งหมดกลับมาให้ plugin แล้ว plugin…
View Post